Τε. Μάι 18th, 2022
Bottega
Φραγκοκκλησιάς 3Α & Γρανικού
Μαρούσι 15125
Ελλάδα
Τηλ: 2106100288
Κατ: All Day Cafe, Wine Bar Restaurant