Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου
Οικονόμου Ελένη
Ιερέως Δούση 23,
Μαρούσι, 15124,
Ελλάδα
Τηλ: 2106146781
Κατ: Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος