Κυριακή, 25 Ιουλίου
Παπαφώτης Κωνσταντίνος
Νικολάου Πλαστήρα 17
Μαρούσι 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2108028959
Κατ: Αγγειοχειρουργός