Κυριακή, 25 Ιουλίου
Τα 3 Αδέλφια
Κιλελέρ 19,
Μαρούσι, 15126
Ελλάδα
Τηλ: 2108066986